જમીન અને મિલકતની સુરક્ષા જાહેરનોટીસ.કોમ દ્વારા!

જમીન/મિલકત સુરક્ષા તમને કેવી રીતે મદદરૂપ થશે?

Dual Property Protection Image

જો તમારી જાણબહાર કોઈ તમારી જમીન/મિલકત ને લગતી દરેક પ્રકારની જાહેરનોટીસ ગુજરાતના કોઈપણ છાપામાં આપશે તો અમે તમને તેજ દિવસે જાણ કરીને સચેત કરીશું, જેથી તમે તાત્કાલિક ધોરણે જરૂરી કાનૂની પગલા લઇ શકો, વધુમાં તમે સમયાંતરે તમારી જમીન/મિલકત નો અદ્યતન સરકાર પ્રમાણિત ૭/૧૨ નો ઉતારો અને સરકારી કચેરી માં નોંધાયેલ સોદાઓ નો રિપોર્ટ પણ મેળવતા રહેશો જેથી તમે તમારી જમીન/મિલકત પર થતા ફેરફાર ની રજે-રજની માહિતી મેળવતા રહીને તમારો કાયદાકીય હક્ક સુનિશ્ચિત કરી શકો છો!

આવશ્યક સુરક્ષા (Essential Property Protection) : તમારી જમીન/મિલકતના ૭/૧૨ ના ઉતારા માં થયેલ ફેરફારની વિગતો દર્શાવતું માસિક સ્ટેટમેન્ટ મેળવો અને તમારી જમીન/મિલકત પર કોઈપણ પ્રકાર નો સોદો, બોજો, બાનાખત કે દસ્તાવેજ તમારી જાણબહાર થયેલ છે કે નહીં તેની જાણકારી મેળવી તમારી લાખોની જમીન/મિલકત ને ખોટા સોદાઓથી સુરક્ષિત રાખો!

જાહેરનોટીસ.કોમ તમને ક્યારે તાત્કાલિક જાણ કરશે? જયારે ગુજરાત ના કોઈપણ છાપા માં નીચે જણાવેલ કિસ્સાની નોટિસ આવે, જેમ કે:

  1. તમારી જમીન/મિલકત પર કોઈપણ પ્રકારનો સોદો થાય
  2. તમારી જમીન/મિલકત ને સીધી કે આડકતરી રીતે અસર કરતી સરકારી યોજનાઓની (ટી.પી) નોટિસ
  3. તમારી જમીન/મિલકત ને હરાજીમાં મુકવામાં આવી હોય તેની નોટિસ
  4. સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ રી-સર્વે અથવા પ્રોમોલેગશન ની નોટિસ
  5. તમારી જમીન/મિલકત પર લેવામાં આવેલી લોન કે બોજાઓની માહિતી દર્શાવતી નોટિસ
  6. જો કોઈ કુલમુખત્યારનામા નું રજીસ્ટર થાય કે તેમાં ફેરફાર થાય અથવા રદ થાય તેની માહિતીની નોટિસ
  7. જો કોઈ બાનાખત, દસ્તાવેજ કે પાવર ઓફ એટર્ની રજીસ્ટર થાય અથવા રદ થાય તેની નોટિસ

તમારી જમીન/મિલકત ને ખોટા સોદાઓ ની સામે સુરક્ષિત કરો!

જાહેરનોટીસ.કોમ પર તમારી જમીન/મિલકત ને રજીસ્ટર કરો અને તેના પર કરવામાં આવતા ખોટા સોદાઓની તાત્કાલિક એલર્ટ SMS, E-mail અને વ્યકતિગત ફોન કોલ દ્વારા તેજ દિવસે મેળવી તમારી લાખોની જમીન/મિલકત ને સુરક્ષિત કરો!

બ્લોગ

સેવાઓ

Title Search Images

ટાઈટલ Search

કોઈપણ જમીન/મિલકત પર અગાઉ પ્રસિદ્ધ થયેલ જાહેરનોટીસો ની માહિતી મેળવો તેનો સુરક્ષિત સોદો કરવા માટે અને તેના પર કોઈ ગેરકાયદેસર કબ્જો છે કે નહિ તેની ખાત્રી કરો!

Land Record Images

Land રેકોર્ડસ

હવે સરળતા થી અરજી કરીને તમારી જમીન/મિલકત ના સરકાર માન્ય ડોક્યુમેન્ટ્સ મેળવો ઘરેબેઠા એકદમ નજીવી કિંમતે, કોઈપણ સરકારી કચેરીની મુલાકાત લીધા વગર!

Area Alert Images

એરિયા Alert

તમારા પસંદગીના ગામ/એરિયા માં થતા સોદાઓની રોજે-રોજ એલર્ટ મેળવો અને લેટેસ્ટ માર્કેટ ટ્રેન્ડ થી માહિતગાર રહીને ફાયદાકારક રોકાણ કરો!

Jantri Rates Images

જંત્રી Rates

મેળવો લેટેસ્ટ અને સરકાર પ્રમાણિત જંત્રી દર કોઈપણ પ્રકાર ની જમીન/મિલકત માટે તેની ચોક્કસ સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી સાથે માત્ર એક જ ક્લિક પર!

To Top