ગાંધર્વ વાવ જમીન, દસ્તાવેજમાં છે, વહોરા સમાજ કહે છે, અસ્તિત્વ જ નથી

07.09.2017-DB-1-AW

સોલા ટીપી ૪૨ માં ઓછી કપટથી ૮૫ કરોડનો ચૂનો

05.09.2017-SD-1-TP

રીયલ એસ્ટેટને સુસ્તી ઉડાડવા નાના મોટા પ્લોટોના સોડા

05.09.2017-NG-1-TT

લેખિત દસ્તાવેજમાં કરાયેલ ખોટી જાહેરાત/ગેરરજૂઆત સ્થાવર મિલ્કતને સંબંધિત ફોજદારી ગુનાઓને આકૃષ્ઠ કરે છે

04.09.2017-SD-2-RAP