બે ખરીદદારોને સમાન ફ્લેટ વેચવા માટે એસએનએ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સામે એફઆઈઆર

Untitled

ગેરરીતિ રોકવા ટ્રસ્ટીઓ ના નામ કાઢી ટ્રસ્ટનું નામ માલિકીમાં રાખવા નિર્દેશ

04.01.2019 sd rap-1

ખરેખર કબ્જો લેવામાં ના આવ્યો હોય તો ULC રિપીલ એક્ટ હેઠળનો લાભ મળી શકે.

03.01.2019 sd rap-1

વાદી સફળ થઈ શકે તેમ નથી માત્ર એવું કારણ દાવાઅરજી નામંજૂર કરવાનો આધાર બની શકે નહિ

02.01.2019 sd rap-2