બોરીજના ઘરવિહોણા ગ્રામજનોને ધરથાળના પ્લોટ આપવા માંગણી

09.06.2018 sd rap-2

સમર્ગ રાજ્યના ૭/૧૨ ના હસ્તલિખિત રેકોર્ડનું હવે કમ્પયુટરઈઝેશન હાથ ધરાશે

22.07.2018 sd rap-1

Bullet train project lands in legal trouble

22.06.2018 toi auda-1

ટીપીના કાર્યપદ્ધતિમાં સુધાર માટે એક માસમાં નવી નીતિ જાહેર થશે

22.06.2018 sd tp-1