લાવાળી ખંડ સમાવતો કરાર અપૂરતા સ્ટેમવાળો અથવા વિનાનો હોય તો લવાદી કાર્યવાહીને પાત્ર નથી

14.02.2018 sd rap-1

જમીન સંપાદન અંગે ૨૦૧૩નો અધિનિયમ પસાર થયા બાદ એવોર્ડ કે સંદર્ભઅરજી ૨૦૧૩ના અધિનિયમ પ્રમાણે ચાલશે

13.02.2018 sd rap-1

બોગસ દસ્તાવેજથી આંબલીમાં કરોડોની જમીન પચાવી પડાઈ

13.02.2018 sd f-1

સબ રજિસ્ટ્રાર-તલાટીએ સાથે મળી આંબલીનો કરોડોની જમીન પચાવી!

13.02.2018 ng f-1