શગુન કૌભાંડ: અમદાવાદ – વડોદરાના ૨૨ રોકાણ કારોએ ૪૬ લાખ ગુમાવ્યા

18.11.2017-NG-F-1

મુંબઈ પાસે જમીનની લાલચ આપીને બાલાજી ગ્રુપ સાથે ૫.૭૫ કરોડની ઠગાઈ

15.11.2017-SD-F-1

રૂ. ૨૦૦૦ કરોડનું ફુલેકુ ફેરવનાર શગુન બિલ્ડસ્કેવરના ખાતા સીલ થશે

14.11.2017-SD-F-1

ખેડૂતની પુત્રી બિન ખેડૂતને પરણે તો ખેડૂતનો દરજ્જો થતો નથી

13.11.2017-SD-RAP-1