બિનનોંધાયેલ દસ્તાવેજની પ્રમાણિત નકલ, તેની સામેના વાંધાનો નિર્ણય કાર્ય વિના આંકે પાડી શકાય નહિ

sd-04.06.2019-rap-1

વસિયત ઉપર સહી અથવા અંગુઠાની છાપ વસિયતકર્તાની હતી માત્ર એવું સાબિત કરવાનું પૂરતું નથી

SD-28.05.2019-rap-3

બિનવસીયતી વારસાઈ હેઠળ મેળવવામાં આવેલ મિલકત વારસોની સ્વપાર્જિત મિલકત ગણાય

SD-28.05.2019-rap-3

પુરવણીરૂપ ખાતે જે મૂળ દસ્તાવેજ ઉપર આધારિત હોય તે લવાદી ખંડ ધરાવતો હોય તો તે હેઠળ લવાદી કાર્યવાહી શક્ય છે

SD-27.05.2019-rap-1