સિટી સર્વેમાં બિલ્ડિંગનો પ્લાન અને ઉપયોગની મંજૂરી વગર એન્ટ્રી બંધ
Sat. Feb 4th, 2023