મોદી ‘મિનિમમ ગવર્નમેન્ટ, મેક્સિમમ ગવર્નન્સ’ નાં જૂનાં સૂત્ર તરફ પાછાં વડે

ng-27.05.2019rap-2

65 Villages could be added to Ahmedabad

22.05.2019-toi-aud-1

પુરવણીરૂપ ખાતે જે મૂળ દસ્તાવેજ ઉપર આધારિત હોય તે લવાદી ખંડ ધરાવતો હોય તો તે હેઠળ લવાદી કાર્યવાહી શક્ય છે

22.05.2019-sd-rap-1

Societies confused by lack of clarity in redevelopment bill

20.05.2019-TOI-AUD-1