બિનવસીયતી વારસાઈના કેસમાં એક વખત મિલકત વારસા અધિનિયમની કલામ-૮ હેઠળ વારસાઇથી મેળવવામાં આવે છે, તો પછી તે વારસની વ્યક્તિગત મિલકત બનશે

20.05.2019-sd-rap-2

વસિયતનામા દ્વારા લાભદાયી આવકવેરા આયોજન કેમ કરશો?

20.05.2019-sd-rap-1

ગણોતિયા પાસેથી જમીનનો પરત લેવાયેલો કબજો ક્યારે કાયદેસરનો ગણાય?

20.05.2019-ng-rap1

ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના જમીન સુધારા કાયદાઓ (Land Reforms)

20.05.2019-gs-Rap1