આચારસંહિતા પુરી થતા મુખ્યમંત્રીએ ૫૦ TP સ્કિમોને મંજૂરી આપી

gujrat samachar logo

gs-rap-1-01.06.2019