નોંધાયેલા ન હોય તે દસ્તાવેજને બાદમાં સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી લઈને નોંધવા આદેશ ન થઇ શકે
Tue. Jul 16th, 2024